בת ים

הזמנה להציע הצעות לרכישת דירת מגורים בבת ים

(הליך מכר רגיל באמצעות מנהלי מכירה – לא כינוס נכסים)

  1. מוזמנות בזה הצעות לרכישת דירת מגורים המצויה בקומת הקרקע ברח’ המעפילים 14 בת ים הידועה כחלקה 2/208 בגוש 7152, בשטח של כ- 40 מ”ר (להלן:”הנכס”).

 

  1. את הנכס ניתן לראות בשני המועדים שלהלן: 15.03.2017 בין השעות 17:00 – 18:00 וביום 03.2017 בין השעות 17:00 – 18:00.

 

  1. הנכס נמכר במצבו הנתון פיסית, תכנונית ומשפטית (AS IS), והאחריות לבדיקת מצבו, הפיזי, המשפטי, התכנוני, מיסוי וכל ענין אחר הנוגע לנכס, מוטלת על המציע ועליו בלבד. הח”מ ו/או המוכרים לא יישאו באחריות כלשהי מכל מין וסוג שהוא באשר למצב של הנכס ו/או נתונים מכל היבט שהוא.

 

  1. הצעות לרכישת הנכס ניתן להגיש לאחד ממשרדי הח”מ עד ליום 25.03.2017 בשעה 12:00, בצירוף שיק בנקאי לפקודת עוה”ד רועי קורץ ו/או ד”ר אמנון בן דרור ו/או אבנר מנוסביץ, בסכום השווה ל-10% מסכום ההצעה המוגשת. השיק יחולט במקרה שהמציע שהצעתו תתקבל, יחזור בו מהצעתו.

 

  1. הח”מ אינם מתחייבים לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או הצעה כלשהי, והם שומרים לעצמם את הזכות לפרסם הזמנה לקבלת הצעות נוספות ו/או לנהל מו”מ עם כל אחד מהמציעים בנפרד ו/או במאוחד וכן עם אחרים לפי בחירתם ושיקול דעתם הבלעדי כולל קיום מו”מ ו/או התמחרות ביניהם. כמו כן, יהיו הח”מ רשאים להאריך את המועד להגשת הצעות.

 

  1. דיני המכרזים לא יחולו על הזמנה זו, על ההצעות שתוגשנה, ועל הליך בחירת הזוכה. הח”מ ו/או המוכרים לא ישלמו דמי תיווך.

 

  1. מועד ההתמחרות טרם נקבע.

 

  1. פרטים נוספים לגבי הדירה, חוות דעת שמאי ובקשה להגשת הצעות לגבי הדירה יפורסמו באתר האינטרנט של עו”ד רועי קורץ בכתובת: kurz.co.il תחת הלשונית כינוסי נכסים – בת-ים.

 

עו”ד ד”ר אמנון בן דרור

רח’ ויצמן 4 (בית אסיה),

תל אביב

טל: 03-6958163, פקס: 03-9046446

  דוא”ל: bendror@barak.net.il

 

עו”ד אבנר מנוסביץ

רח’ אלנבי 22 תל אביב,

טל: 03-6968130, פקס: 03-6968131

  דוא”ל: avner@mklaw.co.il 

עו”ד רועי קורץ

רח’ הרכבת 58

(מגדל אלקטרה סיטי)  תל אביב

טל: 03-6133328 פקס: 6133329

דוא”ל: roy@kurz.co.il

    הודעה מטעם מנהלי המכירה (עדכני ליום  23.07.17)

לנוכח העובדה כי טרם נתקבלה חוות דעת שמאי, מועד ההתמחרות מתעכב. הודעה בדבר המועד החדש תמסר למגישי ההצעות.

טרם נתקבלה חוות דעת שמאי

 

הסבר כללי על התהליך

שלב א’ – ביקור בנכס

במידה והנכם מעוניינים לבקר בנכס, עליכם ליצור קשר עם אחד מבין משרדי כונסי הנכסים ולמסור את שמכם ומספר הטלפון ליצירת קשר. לשם הנוחיות ניתן לפנות אלינו ב- 3 דרכים: באמצעות השארת הודעה בתחתית עמוד זה, באמצעות שליחת דוא”ל לאחד מבין המשרדים או באמצעות פניה טלפונית ישירות למשרדים.

עם קבלת פניות יתאמו כונסי הנכסים מספר מועדים בהם ניתן יהיה לבקר בנכס. ביום הביקור תוכלו להגיע לנכס ולהתרשם.

 

שלב ב’ – העברת הצעה בצירוף צ’ק בנקאי

לאחר הביקור בנכס וכל עוד לא חלף המועד להגשת הצעות, תוכלו להגיש לכונסי הנכסים הצעות בכתב לרכישת הנכס בצירוף צ’ק בנקאי על סך 10% מגובה ההצעה. הצ’ק ירשם לפקודת “עוה”ד שאול דחבש ורועי קורץ – כונסי נכסים“. כל הצעה תכלול את שמו של המציע, מספר תעודות זהותו, כתובתו, דרכי ההתקשרות עמו וכמובן את גובה ההצעה. הצעה יחד עם הצ’ק הבנקאי תועבר למשרדו של אחד מבין כונסי הנכסים שם הם יוחזקו בנאמנות עד למועד קיום ההתמחרות. בשלב זה הצ’ק לא יוגש לפרעון!

 

שלב ג’ – קביעת מועד התמחרות

בסמוך לתום המועד להגשת הצעות, יקבעו כונסי הנכסים מועד לישיבת התמחרות. לישיבה זו יוזמנו כל המציעים אשר הפקידו במשרדי כונסי הנכסים הצעות רכישה. לשם ייעול ההליך, רשאים כונסי הנכסים קודם לישיבת ההתמחרות ליידע את המציעים בדבר גובה ההצעה הגבוהה ביותר אשר עומדת על שולחנם, ואילו תנאי להשתתפות בהתמחרות תהיה השוואת ההצעה למחיר ההצעה הגבוהה ביותר.

 

שלב ד’ – ההתמחרות

במועד ישיבת ההתמחרות יחל הליך של מעין “מכירה פומבית” אשר בסופה יקבע מי זכה במכירת הנכס. כונסי הנכסים יכריזו על הזוכה אשר יתבקש להשלים את התשלום עד לגובה של 10% משווי הזכייה ואף יחתום על טיוטת הסכם אשר תוגש לאישורו של בית המשפט. במעמד זה יושבו ההמחאות ליתר המציעים אשר לא זכו בהתמחרות.

 

שלב ה’ – אישור הסכם המכר על ידי בית

לאחר חתימת הסכם המכר, יועבר ההסכם יחד עם חוות דעת השמאי, לאישורו של בית המשפט. לאחר שבית המשפט ישוכנע כי המחיר אשר נתקבל בגין הנכס משביע רצון, יאשר בית המשפט את המכירה.

 

שיקול הדעת היחידי האם לקבל הצעה כזו או אחרת, אם לסיים את ישיבת ההתמחרות ללא מכירה או לקבוע מועד נוסף להתמחרות, מסור אך ורק לכונסי הנכסים אשר רשאים לפעול על פי שיקול דעתם בלבד.

 

שאלות ותשובות כלליות

האם בעל הנכס רשאי להשתתף בהתמחרות?

בעל נכס, הינו מציע כשאר המציעים. בעל הנכס רשאי להציע הצעות ולהשתתף בהתמחרות.

 

מה קורה אם המציע חזר בו מהצעתו?

במקרה בו המציע חזר בו מהצעתו, רשאי כונס הנכסים לפנות לבית המשפט ולבקש לחלט את הסכום אותו הפקיד בעת ההתמחרות. במקרה זה, ישקול כונס הנכסים האם לקיים התמחרות חוזרת או לפעול בכל דרך אשר תראה לו הטובה ביותר במקרה.

 

האם בית משפט מוסמך שלא לאשר את הסכם המכר?

לבית המשפט שיקול דעת מלא האם לאשר את הסכם המכר – ואם לאו. על פניו, במקרים בהם בעלי הנכס אינם מתנגדים לסכום אשר הושג בהתמחרות, יאשר בית המשפט את המכר.

 

מי הם הצדדים להסכם המכר?

על פי רוב, הגם שמדובר בכינוס נכסים, בעלי הנכס הם אלה אשר חותמים על הסכם המכר בתוך “מוכרים”. במקרים בהם לא ניתן להשיג את חתימת המוכרים ובהתאם לבקשת כונס הנכסים, יחתום כונס הנכסים על הסכם במכר באילו היה המוכר.

 

האם כונס הנכסים מחויב לבצע את העברת הזכויות על שם הרוכשים?

לא. כונס הנכסים אינו מייצג את הרוכש כי אם את בית המשפט. כונס הנכסים יסיים את תפקידו לאחר שהעביר לידי הקונה או בא כוחו את המסמכים הדרושים לשם רישום הבעלות על שם הרוכשים וזאת לאחר ששוכנע כי הרוכש מילא אחר התחייבויותיו בהתאם להסכם המכר.

 

האם רוכש הנכס מחויב בשכר טרחתו של כונס הנכסים?

לא. כונס הנכסים הינו מינוי של בית המשפט או בית הדין. בית המשפט הוא זה אשר קוצב את שכר טרחתו של כונס הנכסים. סכום זה משולם מתמורת הדירה.