חולון

הזמנה להציע הצעות לרכישת דירת מגורים בחולון

  1. מוזמנות בזה הצעות לרכישת דירת מגורים בת 5 חדרים בקומה א’ ברחוב ירמיהו 6 בחולון, הידועה גם כגוש 6018, חלקה 365, תת חלקה 20 בשטח של 128.55 מ”ר, מרפסת שמש, מחסן בשטח 5.45 מ”ר וחניה כפולה בשטח 25.5 מ”ר (להלן: “הדירה“).
  2. הדירה נמכרת במצבה הנתון (AS IS) ועל המציעים לבדוק בעצמם ועל אחריותם את מצבה הפיזי, התכנוני והמשפטי.
  3. הצעות בצירוף שיק בנקאי בגובה 10% מסכום ההצעה, יש להגיש במשרדם של כונסי הנכסים עד ליום 10.05.2021 בשעה 12:00. את השיק יש לרשום לפקודת עורכי הדין רועי קורץ ו/או דקלה אסייג. שיק זה יחולט במידה והמציע יחזור בו מהצעתו.
  4. המכירה אינה כפופה לדיני המכרזים, והח”מ רשאים על פי שיקול דעתם הבלעדית לנהל מו”מ עם המציעים או חלקם, להאריך את המועד לקבלת הצעות, לשנות את התנאים לקבלת הצעות, והם אינם מתחייבים לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה אחרת.
  5. המכירה כפופה לאישור בית המשפט לענייני משפחה בראשון לציון.
  6. את הנכס ניתן לראות בתיאום מראש עם הח”מ.
  7. דיני המכרזים לא יחולו על הזמנה זו, על ההצעות שתוגשנה, ועל הליך בחירת הזוכה. הח”מ ו/או המוכרים לא ישלמו דמי תיווך.

עו”ד דקלה אסייג ירמיהו – כונסת נכסים
מרחוב הרצל 59 רמלה, “בית רוחם”
טל: 08-9967977 פקס: 08-9967969
דוא”ל: aydylaw@gmail.com

עו”ד רועי קורץ – כונס נכסים
רחוב הרכבת 58 (מגדל אלקטרה סיטי) תל אביב
טל: 03-6133328 פקס: 03-6133329
דוא”ל: roy@kurz.co.il

חוות דעת שמאי

נסח טאבו

 

הסבר על התהליך – איך זה עובד?

שלב א’ – ביקור בנכס

במידה והנכם מעוניינים לבקר בנכס, עליכם ליצור קשר עם אחד מבין משרדי כונסי הנכסים ולמסור את שמכם ומספר הטלפון ליצירת קשר. לשם הנוחיות ניתן לפנות אלינו ב- 3 דרכים: באמצעות השארת הודעה בתחתית עמוד זה, באמצעות שליחת דוא”ל לאחד מבין המשרדים או באמצעות פניה טלפונית ישירות למשרדים.

עם קבלת פניות יתאמו כונסי הנכסים מספר מועדים בהם ניתן יהיה לבקר בנכס. ביום הביקור תוכלו להגיע לנכס ולהתרשם.

שלב ב’ – העברת הצעה בצירוף צ’ק בנקאי

לאחר הביקור בנכס וכל עוד לא חלף המועד להגשת הצעות, תוכלו להגיש לכונסי הנכסים הצעות בכתב לרכישת הנכס בצירוף צ’ק בנקאי על סך 10% מגובה ההצעה. הצ’ק ירשם לפקודת “עוה”ד רועי קורץ ודקלה אסייג ירמיהו- כונסי נכסים“. כל הצעה תכלול את שמו של המציע, מספר תעודות זהותו, כתובתו, דרכי ההתקשרות עמו וכמובן את גובה ההצעה. הצעה יחד עם הצ’ק הבנקאי תועבר למשרדו של אחד מבין כונסי הנכסים שם הם יוחזקו בנאמנות עד למועד קיום ההתמחרות. בשלב זה הצ’ק לא יוגש לפרעון!

שלב ג’ – קביעת מועד התמחרות

בסמוך לתום המועד להגשת הצעות, יקבעו כונסי הנכסים מועד לישיבת התמחרות. לישיבה זו יוזמנו כל המציעים אשר הפקידו במשרדי כונסי הנכסים הצעות רכישה. לשם ייעול ההליך, רשאים כונסי הנכסים קודם לישיבת ההתמחרות ליידע את המציעים בדבר גובה ההצעה הגבוהה ביותר אשר עומדת על שולחנם, ואילו תנאי להשתתפות בהתמחרות תהיה השוואת ההצעה למחיר ההצעה הגבוהה ביותר.

שלב ד’ – ההתמחרות

במועד ישיבת ההתמחרות יחל הליך של מעין “מכירה פומבית” אשר בסופה יקבע מי זכה במכירת הנכס. כונסי הנכסים יכריזו על הזוכה אשר יתבקש להשלים את התשלום עד לגובה של 10% משווי הזכייה ואף יחתום על טיוטת הסכם אשר תוגש לאישורו של בית המשפט. במעמד זה יושבו ההמחאות ליתר המציעים אשר לא זכו בהתמחרות.

שלב ה’ – אישור הסכם המכר על ידי בית

לאחר חתימת הסכם המכר, יועבר ההסכם יחד עם חוות דעת השמאי, לאישורו של בית המשפט. לאחר שבית המשפט ישוכנע כי המחיר אשר נתקבל בגין הנכס משביע רצון, יאשר בית המשפט את המכירה.

שיקול הדעת היחידי האם לקבל הצעה כזו או אחרת, אם לסיים את ישיבת ההתמחרות ללא מכירה או לקבוע מועד נוסף להתמחרות, מסור אך ורק לכונסי הנכסים אשר רשאים לפעול על פי שיקול דעתם בלבד.

שאלות ותשובות כלליות

האם קיים סכום מינימום אותו אדם נדרש להציע על מנת לקחת חלק בהתמחרות?

ההצעות המופנות למשרד כונסי הנכסים אינן מוגבלות בסכום. כל מציע יכול להציע כל סכום אותו הוא מוצא לנכון. יחד עם זאת, בסמוך לקיום ישיבת ההתמחרות, ניצור קשר עם כל אחד מבין המציעים ונודיע לו מהו סכום ההצעה הגבוהה ביותר שהתקבלה. מתמכר שיבקש לקחת חלק בהתמחרות יתבקש להשלים את הסכום עד לגובה ההצעה הגבוהה ביותר.

האם בעל הנכס רשאי להשתתף בהתמחרות?

בעל נכס, הינו מציע כשאר המציעים. בעל הנכס רשאי להציע הצעות ולהשתתף בהתמחרות.

מה קורה אם המציע חזר בו מהצעתו?

במקרה בו המציע חזר בו מהצעתו, רשאי כונס הנכסים לפנות לבית המשפט ולבקש לחלט את הסכום אותו הפקיד בעת ההתמחרות. במקרה זה, ישקול כונס הנכסים האם לקיים התמחרות חוזרת או לפעול בכל דרך אשר תראה לו הטובה ביותר במקרה.

האם בית משפט מוסמך שלא לאשר את הסכם המכר?

לבית המשפט שיקול דעת מלא האם לאשר את הסכם המכר – ואם לאו. על פניו, במקרים בהם בעלי הנכס אינם מתנגדים לסכום אשר הושג בהתמחרות, יאשר בית המשפט את המכר.

מי הם הצדדים להסכם המכר?

על פי רוב, הגם שמדובר בכינוס נכסים, בעלי הנכס הם אלה אשר חותמים על הסכם המכר בתוך “מוכרים”. במקרים בהם לא ניתן להשיג את חתימת המוכרים ובהתאם לבקשת כונס הנכסים, יחתום כונס הנכסים על הסכם במכר באילו היה המוכר.

האם כונס הנכסים מחויב לבצע את העברת הזכויות על שם הרוכשים?

לא. כונס הנכסים אינו מייצג את הרוכש כי אם את בית המשפט. כונס הנכסים יסיים את תפקידו לאחר שהעביר לידי הקונה או בא כוחו את המסמכים הדרושים לשם רישום הבעלות על שם הרוכשים וזאת לאחר ששוכנע כי הרוכש מילא אחר התחייבויותיו בהתאם להסכם המכר.

האם רוכש הנכס מחויב בשכר טרחתו של כונס הנכסים?

לא. כונס הנכסים הינו מינוי של בית המשפט או בית הדין. בית המשפט הוא זה אשר קוצב את שכר טרחתו של כונס הנכסים. סכום זה משולם מתמורת הדירה.