ראש העין

הזמנה להציע הצעות לרכישת בית צמוד קרקע, בראש העין

 1. מוזמנות בזה הצעות לרכישת בית מגורים צמוד קרקע המצוי ברח’ מלכי ישראל 7 ראש העין הידוע כחלקה 37/1 בגוש 4272, שטח הקרקע כ-1,481 מ”ר ולאחר הפקעה, השטח נטו כ- 1,396 מ”ר (להלן: “הנכס”). המוכרים זכאים להרשם כבעלים, כיום רשומה לטובתם הערת אזהרה בלבד.

 

 1. בנכס מתגוררים שוכרים (פינוי 31/8/19) וכנגדם מתנהל כיום הליך פינוי בבית משפט השלום בפ”ת.

 

 1. את הנכס ניתן לראות בתיאום מראש עם הח”מ.

 

 1. הנכס נמכר במצבו הנתון פיסית, תכנונית ומשפטית (AS IS), והאחריות לבדיקת מצבו, הפיזי, המשפטי, התכנוני, מיסוי וכל ענין אחר הנוגע לנכס, מוטלת על המציע ועליו בלבד. הח”מ ו/או המוכרים לא יישאו באחריות כלשהי מכל מין וסוג שהוא באשר למצב של הנכס ו/או נתונים מכל היבט שהוא.

 

 1. הכונסים מבהירים כי האחריות להסדרת רישום הזכויות בנכס יחול על הקונה.

 

 1. הצעות לרכישת הנכס ניתן להגיש לאחד ממשרדי הח”מ עד ליום 28.02.2018 בשעה 12:00 , בצירוף שיק בנקאי או ערבות בנקאית בתוקף לפקודת שאול דחבש ו/או עו”ד רועי קורץ, בסכום השווה ל-10% מסכום ההצעה המוגשת. השיק או הערבות יחולטו במקרה שהמציע שהצעתו תתקבל, יחזור בו מהצעתו.

 

 1. הח”מ אינם מתחייבים לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או הצעה כלשהי, והם שומרים לעצמם את הזכות לפרסם הזמנה לקבלת הצעות נוספות ו/או לנהל מו”מ עם כל אחד מהמציעים בנפרד ו/או במאוחד וכן עם אחרים לפי בחירתם ושיקול דעתם הבלעדי כולל קיום מו”מ ו/או התמחרות ביניהם. כמו כן, יהיו הח”מ רשאים להאריך את המועד להגשת הצעות.

 

 1. דיני המכרזים לא יחולו על הזמנה זו, על ההצעות שתוגשנה, ועל הליך בחירת הזוכה. הח”מ ו/או המוכרים לא ישלמו דמי תיווך.

 

 1. המכירה כפופה לאישור בית המשפט לעניני משפחה בתל אביב.

 

עו”ד שאול דחבש – כונס נכסים
רחוב ההסתדרות 26 (מגדל פלינר), פתח תקוה
טל: 03-9046444 פקס: 03-9046646
דוא”ל: dachbash@netvision.net.il

עו”ד רועי קורץ – כונס נכסים
רחוב הרכבת 58 (מגדל אלקטרה סיטי) תל אביב
טל: 03-6133328 פקס: 03-6133329
דוא”ל: roy@kurz.co.il

חוות דעת שמאי

נסח טאבו

 

הסבר על התהליך – איך זה עובד?

שלב א’ – ביקור בנכס

במידה והנכם מעוניינים לבקר בנכס, עליכם ליצור קשר עם אחד מבין משרדי כונסי הנכסים ולמסור את שמכם ומספר הטלפון ליצירת קשר. לשם הנוחיות ניתן לפנות אלינו ב- 3 דרכים: באמצעות השארת הודעה בתחתית עמוד זה, באמצעות שליחת דוא”ל לאחד מבין המשרדים או באמצעות פניה טלפונית ישירות למשרדים.

עם קבלת פניות יתאמו כונסי הנכסים מספר מועדים בהם ניתן יהיה לבקר בנכס. ביום הביקור תוכלו להגיע לנכס ולהתרשם.

 

הננו להודיעכם כי בימים ובשעות שיפורטו להלן תינתן האפשרות לבקר בנכס שברחוב מלכי ישראל 7 ראש העין.

נבקשכם להמנע מלהגיע בימים ו/או בשעות שאינם מנויים להלן.

להלן מועדי ושעות הביקור:

 1. 13/2/18 בין השעות 14:00-16:00
 2. 14/2/18 בין השעות 14:00-16:00
 3. 21/2/18 בין השעות 14:00-16:00

 

שלב ב’ – העברת הצעה בצירוף צ’ק בנקאי

לאחר הביקור בנכס וכל עוד לא חלף המועד להגשת הצעות, תוכלו להגיש לכונסי הנכסים הצעות בכתב לרכישת הנכס בצירוף צ’ק בנקאי על סך 10% מגובה ההצעה. הצ’ק ירשם לפקודת “עוה”ד שאול דחבש ורועי קורץ – כונסי נכסים“. כל הצעה תכלול את שמו של המציע, מספר תעודות זהותו, כתובתו, דרכי ההתקשרות עמו וכמובן את גובה ההצעה. הצעה יחד עם הצ’ק הבנקאי תועבר למשרדו של אחד מבין כונסי הנכסים שם הם יוחזקו בנאמנות עד למועד קיום ההתמחרות. בשלב זה הצ’ק לא יוגש לפרעון!

שלב ג’ – קביעת מועד התמחרות

בסמוך לתום המועד להגשת הצעות, יקבעו כונסי הנכסים מועד לישיבת התמחרות. לישיבה זו יוזמנו כל המציעים אשר הפקידו במשרדי כונסי הנכסים הצעות רכישה. לשם ייעול ההליך, רשאים כונסי הנכסים קודם לישיבת ההתמחרות ליידע את המציעים בדבר גובה ההצעה הגבוהה ביותר אשר עומדת על שולחנם, ואילו תנאי להשתתפות בהתמחרות תהיה השוואת ההצעה למחיר ההצעה הגבוהה ביותר.

שלב ד’ – ההתמחרות

במועד ישיבת ההתמחרות יחל הליך של מעין “מכירה פומבית” אשר בסופה יקבע מי זכה במכירת הנכס. כונסי הנכסים יכריזו על הזוכה אשר יתבקש להשלים את התשלום עד לגובה של 10% משווי הזכייה ואף יחתום על טיוטת הסכם אשר תוגש לאישורו של בית המשפט. במעמד זה יושבו ההמחאות ליתר המציעים אשר לא זכו בהתמחרות.

שלב ה’ – אישור הסכם המכר על ידי בית

לאחר חתימת הסכם המכר, יועבר ההסכם יחד עם חוות דעת השמאי, לאישורו של בית המשפט. לאחר שבית המשפט ישוכנע כי המחיר אשר נתקבל בגין הנכס משביע רצון, יאשר בית המשפט את המכירה.

שיקול הדעת היחידי האם לקבל הצעה כזו או אחרת, אם לסיים את ישיבת ההתמחרות ללא מכירה או לקבוע מועד נוסף להתמחרות, מסור אך ורק לכונסי הנכסים אשר רשאים לפעול על פי שיקול דעתם בלבד.

שאלות ותשובות כלליות

האם קיים סכום מינימום אותו אדם נדרש להציע על מנת לקחת חלק בהתמחרות?

ההצעות המופנות למשרד כונסי הנכסים אינן מוגבלות בסכום. כל מציע יכול להציע כל סכום אותו הוא מוצא לנכון. יחד עם זאת, בסמוך לקיום ישיבת ההתמחרות, ניצור קשר עם כל אחד מבין המציעים ונודיע לו מהו סכום ההצעה הגבוהה ביותר שהתקבלה. מתמכר שיבקש לקחת חלק בהתמחרות יתבקש להשלים את הסכום עד לגובה ההצעה הגבוהה ביותר.

האם בעל הנכס רשאי להשתתף בהתמחרות?

בעל נכס, הינו מציע כשאר המציעים. בעל הנכס רשאי להציע הצעות ולהשתתף בהתמחרות.

מה קורה אם המציע חזר בו מהצעתו?

במקרה בו המציע חזר בו מהצעתו, רשאי כונס הנכסים לפנות לבית המשפט ולבקש לחלט את הסכום אותו הפקיד בעת ההתמחרות. במקרה זה, ישקול כונס הנכסים האם לקיים התמחרות חוזרת או לפעול בכל דרך אשר תראה לו הטובה ביותר במקרה.

האם בית משפט מוסמך שלא לאשר את הסכם המכר?

לבית המשפט שיקול דעת מלא האם לאשר את הסכם המכר – ואם לאו. על פניו, במקרים בהם בעלי הנכס אינם מתנגדים לסכום אשר הושג בהתמחרות, יאשר בית המשפט את המכר.

מי הם הצדדים להסכם המכר?

על פי רוב, הגם שמדובר בכינוס נכסים, בעלי הנכס הם אלה אשר חותמים על הסכם המכר בתוך “מוכרים”. במקרים בהם לא ניתן להשיג את חתימת המוכרים ובהתאם לבקשת כונס הנכסים, יחתום כונס הנכסים על הסכם במכר באילו היה המוכר.

האם כונס הנכסים מחויב לבצע את העברת הזכויות על שם הרוכשים?

לא. כונס הנכסים אינו מייצג את הרוכש כי אם את בית המשפט. כונס הנכסים יסיים את תפקידו לאחר שהעביר לידי הקונה או בא כוחו את המסמכים הדרושים לשם רישום הבעלות על שם הרוכשים וזאת לאחר ששוכנע כי הרוכש מילא אחר התחייבויותיו בהתאם להסכם המכר.

האם רוכש הנכס מחויב בשכר טרחתו של כונס הנכסים?

לא. כונס הנכסים הינו מינוי של בית המשפט או בית הדין. בית המשפט הוא זה אשר קוצב את שכר טרחתו של כונס הנכסים. סכום זה משולם מתמורת הדירה.