מהו כינוס נכסים

11444

מעת לעת ממנה בית המשפט לענייני משפחה או בית דין רבני, עורכי דין לתפקיד של כונסי נכסים, על מנת שאלה יוציאו לפועל פסק דין של אותה ערכאה. על פי רוב מדובר במכירה של נכס מקרקעין השייך למספר שותפים במשפחה.

במקרה בה קיימת הסכמה בין באי כח הצדדים וראה כי עורכי הדין יוכלו לשתף פעולה זה עם זה לשם מכירת הנכס, ימנה בית המשפט את עורכי הדין של שני הצדדים ככונסי נכסים. במקרים מסוימים בוחר בית המשפט למנות כונס נכסים חיצוני לשם מכירת הנכס, וזאת מתוך מטרה להעמיד גוף ניטראלי עבור שני הצדדים.  

כונסי הנכסים אשר יתמנו, יתבקשו ליתן הסכמתם למינוי ואף להפקיד ערובה להבטחת הוצאות במקרה בו פעלו ברשלנות.

 

סדר הפעולות בכינוס נכסים:

  1. רישום הערת כינוס – לאחר מינויו של כונס הנכסים על ידי בית המשפט, ידאג כונס הנכסים לרשום הערה מתאימה על הזכויות בנכס. ככל שמדובר בנכס מקרקעין תירשם ההערה בלשכת רישום המקרקעין, מנהל מקרקעי ישראל, חברה משכנת או בכל מקום אחר בו רשומות הזכויות.

 

  1. חוות דעת שמאי – בשלב הבא יזמין כונס הנכסים חוות דעת שמאי מקרקעין, על מנת לקבל הערכת מחיר לנכס העומד בפני מכירה. שוויו של הנכס לא יפורסם.

 

  1. פרסום מודעת כינוס – עם קבלת השמאות, תפורסם מודעה בעיתונות שכותרתה: “הצעה להציע הצעות”. במסגרת מודעה זו יוזמנו מתעניינים לבחון את הדירה ולהציע הצעות לשם רכישתה. כונס הנכסים יקבע מועדים בהם ניתן יהיה להציג את הדירה בפני המציעים שונים. בדרך כלל ניתן יהיה לקבל מידע כללי אודות הנכס מכונס הנכסים.

 

  1. קבלת הצעות לרכישה – בהתאם למועד הקבוע במודעת כינוס הנכסים, יהיה על המעוניינים בנכס להגיש הצעות בכתב לרכישתו בלווי צ’ק בנקאי על סך 10% מגובה ההצעה. הצ’ק ירשם לפקודת כונס הנכסים. כל הצעה תכלול את שמו של המציע, מספר תעודות זהותו, כתובתו, דרכי ההתקשרות עמו וכמובן את גובה ההצעה. הצעות אלה יחד עם הצ’קים הבנקאיים יועברו למשרד כונס הנכסים שם הם יוחזקו בנאמנות עד למועד קיום ההתמחרות.

 

  1. התמחרות – בסמוך לתום המועד להגשת הצעות, יקבע כונס הנכסים מועד לישיבת התמחרות. לישיבה זו יוזמנו כל המציעים אשר הפקידו במשרדי הכונס הצעות רכישה. לשם ייעול ההליך, רשאי כונס הנכסים קודם לישיבת ההתמחרות ליידע את המציעים בדבר גובה ההצעה הגבוהה ביותר אשר עומדת על שולחנו, ותנאי להשתתפות בהתמחרות תהיה השוואת ההצעה.

 

  1. קביעת הזוכה – בישיבת ההתמחרות יחל הליך של מעין “מכירה פומבית” אשר בסופה יקבע מי זכה במכירת הנכס. כונס הנכסים יציע את הדירה כונס הנכסים יכריז על הזוכה אשר יתבקש להשלים את התשלום עד לגובה של 10% משווי הזכייה ואף יחתום על טיוטת הסכם אשר תוגש לאישורו של בית המשפט.

 

  1. אישור ההסכם – לאחר חתימת הסכם המכר, יועבר ההסכם יחד עם חוות דעת השמאי, לאישורו של בית המשפט. לאחר שבית המשפט ישוכנע כי המחיר אשר נתקבל בגין הנכס משביע רצון, יאשר בית המשפט את המכירה.

 

האם בעל נכס רשאי להשתתף בהתמחרות?

בעל נכס, הינו מציע כשאר המציעים. בעל הנכס רשאי להציע הצעות ולהשתתף בהתמחרות.

 

מה קורה אם המציע חזר בו מהצעתו?

במקרה בו המציע חזר בו מהצעתו, רשאי כונס הנכסים לפנות לבית המשפט ולבקש לחלט את הסכום אותו הפקיד בעת ההתמחרות. במקרה זה, ישקול כונס הנכסים האם לקיים התמחרות חוזרת או לפעול בכל דרך אשר תראה לו הטובה ביותר במקרה.

 

האם בית משפט מוסמך שלא לאשר את הסכם המכר?

לבית המשפט שיקול דעת מלא האם לאשר את הסכם המכר ואם לאו. על פניו, במקרים בהם בעלי הנכס אינם מתנגדים לסכום אשר הושג בהתמחרות, יאשר בית המשפט את המכר.

 

מי הם הצדדים להסכם המכר?

על פי רוב, הגם שמדובר בכינוס נכסים, בעלי הנכס הם אלה אשר חותמים על הסכם המכר בתוך “מוכרים”. במקרים בהם לא ניתן להשיג את חתימת המוכרים ובהתאם לבקשת כונס הנכסים, יחתום כונס הנכסים על הסכם במכר באילו היה המוכר.

 

האם כונס הנכסים מחויב לבצע את העברת הזכויות על שם הרוכשים?

לא. כונס הנכסים אינו מייצג את הרוכש כי אם את בית המשפט. כונס הנכסים יסיים את תפקידו לאחר שהעביר לידי הקונה או בא כוחו את המסמכים הדרושים לשם רישום הבעלות על שם הרוכשים וזאת לאחר ששוכנע כי הרוכש מילא אחר התחייבויותיו בהתאם להסכם המכר.

 

האם רוכש הנכס מחויב בשכר טרחתו של כונס הנכסים?

לא. כונס הנכסים הינו מינוי של בית המשפט או בית הדין. בית המשפט הוא זה אשר קוצב את שכר טרחתו של כונס הנכסים. סכום זה משולם מתמורת הדירה.