ראשון לציון

נסח טאבו

שימו לב: המסמכים המפורטים לעיל מוצגים לציבור כשירות בלבד ואין לכונסי הנכסים כל אחריות לגבי אמיתותם של המסמכים או תוכנם. פרט למסמכים המפורטים לעיל, אין בידי כונסי הנכסים מסמכים או מידע נוסף לגבי הדירה ובאחריות המציעים לבצע בירור עצמאי לגבי הדירה בטרם הגשת הצעה כלשהי.

 

הסבר כללי על התהליך

בניגוד להליכי כינוס נכסים המתנהלים בלשכות ההוצאה לפועל, כאן מתנהל ההליך בשם בעלי הנכס ותחת פיקוחו של בית המשפט לענייני משפחה. בהליך זה מטרת כונסי הנכסים הינה להשיא את מחיר הנכס ולמוכרו לכל המרבה במחיר ובתנאי שהסכום שיתקבל בגין הנכס, יהיה סכום ריאלי.  לפיכך, מקום בו כונסי הנכסים יסברו כי ההצעה הגבוהה ביותר שנתקבלה נמוכה משמעותית משוויו של הנכס, רשאים כונסי הנכסים בכל שלב לעצור את הליך הכינוס ולהתחילו במועד אחר. במקרה זה כונסי הנכסים ישיבו את ההמחאות למציעים השונים.


אנו ערים לכך שחלקכם הגיע אלינו לאחר שקראו אודות הכינוס באתרים שונים. אלא שמבחינתנו, כונסי הנכסים, המודעה היחידה מאחוריה אנו עומדים הינה מודעת הכינוס שהתפרסמה בעיתונות המודפסת וכפי המופיעה בראש עמוד זה.

כונסי הנכסים אינם אחראים ואינם חלק מהפרסומים האחרים באתרי האינטרנט כגון  “כונס אונליין”, kones.co.il, konesfree או כל אתר אחר המפרסם כינוסי נכסים.

בכדי לנסות ולפשט את ההליך, להלן הסבר על הליך הכינוס.

שלב א’ – ביקור בנכס

במידה והנכם מעוניינים לבקר בנכס, עליכם ליצור קשר עם אחד מבין משרדי כונסי הנכסים ולמסור את שמכם ומספר הטלפון ליצירת קשר. לשם הנוחיות ניתן לפנות אלינו בשתי דרכים: באמצעות שליחת דוא”ל לאחד מבין המשרדים או באמצעות פניה טלפונית ישירות למשרדים.

עם קבלת פניות יתאמו כונסי הנכסים מספר מועדים בהם ניתן יהיה לבקר בנכס. ביום הביקור תוכלו להגיע לנכס ולהתרשם.

שלב ב’ – העברת הצעה בצירוף צ’ק בנקאי

לאחר הביקור בנכס וכל עוד לא חלף המועד להגשת הצעות, תוכלו להגיש לכונסי הנכסים הצעות בכתב לרכישת הנכס בצירוף צ’ק בנקאי על סך 10% מגובה ההצעה. הצ’ק ירשם לפקודת “עוה”ד רועי קורץ ושגיא בנאו – כונסי נכסים“. כל הצעה תכלול את שמו של המציע, מספר תעודות זהותו, כתובתו, דרכי ההתקשרות עמו וכמובן את גובה ההצעה. הצעה יחד עם הצ’ק הבנקאי תועבר למשרדו של אחד מבין כונסי הנכסים שם הם יוחזקו בנאמנות עד למועד קיום ההתמחרות. בשלב זה הצ’ק לא יוגש לפירעון!

שלב ג’ – קביעת מועד התמחרות

בסמוך לתום המועד להגשת הצעות, יקבעו כונסי הנכסים מועד לישיבת התמחרות. לישיבה זו יוזמנו כל המציעים אשר הפקידו במשרדי כונסי הנכסים הצעות רכישה. לשם ייעול ההליך, רשאים כונסי הנכסים קודם לישיבת ההתמחרות ליידע את המציעים בדבר גובה ההצעה הגבוהה ביותר אשר עומדת על שולחנם, ואילו תנאי להשתתפות בהתמחרות תהיה השוואת ההצעה למחיר ההצעה הגבוהה ביותר.

שלב ד’ – ההתמחרות

למועד שנקבע להתמחרות יזומנו כל המציעים אשר נתנו הצעות. ההתמחרות תערך באחד מבין משרדי כונסי הנכסים. במועד ישיבת ההתמחרות יחל הליך של מעין “מכירה פומבית” במסגרתה כל מציע בתורו מוסיף על ההצעה האחרונה שנתינה. בכל שלב יכול מציע לפרוש מההתמחרות ולקבל לידיו את הצ’ק (ובתנאי שהמציע הוא לא זה אשר זכה בהתמחרות). בסופה של ישיבה יקבע מי זכה במכירת הנכס. כונסי הנכסים יכריזו על הזוכה אשר יתבקש להשלים את התשלום עד לגובה של 10% משווי הזכייה. במעמד זה יושבו ההמחאות ליתר המציעים אשר נותרו בהתמחרות ולא זכו.

על פי שיקול דעתם של כונסי הנכסים הם רשאים להחתים את הזוכה על טיוטת הסכם אשר לאחר שתחתם על ידי כל הצדדים, תוגש לאישורו של בית המשפט. 

שלב ה’ – אישור הסכם המכר על ידי בית המשפט

לאחר חתימת הסכם המכר, יועבר ההסכם יחד עם חוות דעת השמאי, לאישורו של בית המשפט. לאחר שבית המשפט ישוכנע כי המחיר אשר נתקבל בגין הנכס משביע רצון, יאשר בית המשפט את המכירה.

שיקול הדעת היחידי האם לקבל הצעה כזו או אחרת, אם לסיים את ישיבת ההתמחרות ללא מכירה או לקבוע מועד נוסף להתמחרות, מסור אך ורק לכונסי הנכסים אשר רשאים לפעול על פי שיקול דעתם בלבד.

שאלות ותשובות כלליות

האם בעל הנכס רשאי להשתתף בהתמחרות?

בעל נכס, הינו מציע כשאר המציעים. בעל הנכס רשאי להציע הצעות ולהשתתף בהתמחרות. לבעל הכנס לעולם תהיה זכות סירוב ראשונה (כלומר הוא זכאי תמיד להשוות את הצעתו להצעה הכי גבוהה שניתנה).

מה קורה אם המציע חזר בו מהצעתו?

במקרה בו המציע חזר בו מהצעתו, רשאי כונס הנכסים לפנות לבית המשפט ולבקש לחלט את הסכום אותו הפקיד בעת ההתמחרות. במקרה זה, ישקול כונס הנכסים האם לקיים התמחרות חוזרת או לפעול בכל דרך אשר תראה לו הטובה ביותר במקרה.

האם בית משפט מוסמך שלא לאשר את הסכם המכר?

לבית המשפט שיקול דעת מלא האם לאשר את הסכם המכר – ואם לאו. על פניו, במקרים בהם בעלי הנכס אינם מתנגדים לסכום אשר הושג בהתמחרות, יאשר בית המשפט את המכר.

מי הם הצדדים להסכם המכר?

על פי רוב, הגם שמדובר בכינוס נכסים, בעלי הנכס הם אלה אשר חותמים על הסכם המכר בתור “מוכרים”. במקרים בהם לא ניתן להשיג את חתימת המוכרים ובהתאם לבקשת כונס הנכסים, יחתום כונס הנכסים על הסכם המכר כאילו היה המוכר.

האם כונס הנכסים מחויב לבצע את העברת הזכויות על שם הרוכשים?

לא. כונס הנכסים אינו מייצג את הרוכש כי אם את בית המשפט. כונס הנכסים יסיים את תפקידו לאחר שהעביר לידי הקונה או בא כוחו את המסמכים הדרושים לשם רישום הבעלות על שם הרוכש וזאת לאחר ששוכנע כי הרוכש מילא אחר התחייבויותיו בהתאם להסכם המכר.

האם רוכש הנכס מחויב בשכר טרחתו של כונס הנכסים?

לא. כונס הנכסים הינו מינוי של בית המשפט או בית הדין. בית המשפט הוא זה אשר קוצב את שכר טרחתו של כונס הנכסים כאשר שכר הטרחה משולם על ידי המוכר מתמורת הדירה.