הסכם ממון

בין עם החלטתם להינשא ובין אם אתם חיים כידועים בציבור, הסכם ממון עליו תחתמו, יכול להסדיר מבעוד מועד מחלוקות שעלולות לעלות במהלך חייכם המשותפים. הסכם ממון, כשמו כן הוא, מסדיר את ענייני הכספים והזכויות הרכושיות ביניכם. חתימה על הסכם הממון הינה הדרך היחידה שיש בה כדי להתנות על יחסי הממון הקבועים בחוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל”ג – 1973. למעשה, בהסכם זה קובעים הצדדים כי על יחסי הממון שביניהם, יחול החוק בכפוף לשינויים שהוסכמו בהסכם.

הסכמי ממון נחתמים על פי רוב על ידי צדדים המעוניינים לבצע הפרדה רכושית ביניהם ולפיכך הם מעוניינים כי על יחסי הממון שביניהם לא תחול חזקת השיתוף ו/או כוונת השיתוף ו/או הסדר איזון משאבים הקבוע בחוק יחסי ממון בין בני זוג התשל”ג – 1973. יחד עם זאת, במקרים מסוימים, מבקשים צדדים לחתום על הסכם ממון, וזאת על מנת לשתף איש את רעהו בנכסים שעל פי החוק – אינם משותפים (לדוגמא, דירת מגורים שהובאה לפני הנישואין, ירושה שצד קיבל, מתנות שצד קיבל לפני תחילת הקשר, זכויות במקומות עבודה שנצברו לפני תחילת הקשר וכד’).