צוואות | כמה עולה צוואה

מאחר ואין המדובר במוצר מדף, הרי שכל עורך דין מתמחר עריכת צוואה באופן שונה.lastWill_C1

עלות צוואה בסיסית, כאשר שני העדים לה הם עורכי דין, אינה צריכה לעלות יותר מ- 2,000 ₪ בתוספת מע”מ. עלות צוואה הדדית הינה 3,000 ש”ח בתוספת מע”מ.

ככל שהצוואה מסובכת יותר, כך מחירה יהיה גבוה יותר. כך לדוגמא, עלות צוואה בה המצווה מבקש להוריש את כספו לטובת קרן או במקרה והצוואה מרובת נכסים, עשוי מחיר הצוואה לעמוד על כ- 4,000 ₪ בתוספת מע”מ.

גם כאשר מדובר בצוואה מורכבת הכוללת רכוש רב ומספר יורשים, ואילו נדרשת התייחסות לכל יורש בנפרד ו/או חלוקה אחרת בין כל היורשים – במקרים אלה צוואה זו תעלה יותר.


צוואה מצולמת | למה צריך צוואה מצולמת


במקרים מסוימים נמליץ ללקוח לתעד את מעמד חתימת הצוואה באמצעות צילום וידאו. המדובר במקרים בהם עולה חשש ו/או קיימת סבירות כי לאחר שהמצווה ילך לעולמו ואילו הצוואה תוגש לקיום, יקומו מתנגדים לאותה צוואה ואילו אותם מתנגדים יעלו טענה כי המצווה לא היה צלול בשעת חתימת הצוואה, לא הבין את תוכנה, לא ידע על מה הוא חותם, הוחתם במרמה וכד’. כאן, צילום הוידאו יספק עדות לכשרותה של הצוואה וכן לרצונו של המנוח.

צילום מעמד החתימה אינו מהווה חלק מהצוואה ואין צורך להגישו לרשם הירושה בעת הגשת הבקשה לצו קיום צוואה. בצילום הוידאו יעשה צילום במקרה של מחלוקות בין יורשים.

תוספת התשלום בגין תיעוד מעמד החתימה בוידאו הינה 1,500 ₪ בתוספת מע”מ.


איך מכינים צוואה | איך עושים צוואה


לשם עריכת צוואה, על המצווה להיפגש עם עורך הדין על מנת למסור לו פרטים הדרושים להכנת הצוואה, אופן חלוקת העזבון והתנאים לכך. כאשר מדובר בצוואה בסיסית ביותר, יערוך עורך הדין את הצוואה בהתאם לדרישות הלקוח, הלקוח יאשר את תוכן הצוואה ויחתום עליה בנוכחות העדים. לאחר חתימתו יחתמו על צוואה זו שני העדים והצוואה תימסר למצווה.

כאשר המדובר בצוואות מורכבות יותר, תוכן הצוואה תועבר לעורך הדין מבעוד מועד. עורך הדין יערוך את הצוואה ויזמין את הלקוח לחתימה. במעמד החתימה, יאשר הלקוח את תוכן הצוואה ולאחר מכן יחתום עליה בפני שני העדים.

מה כוללת צוואה


בכותרת העמוד
הראשון תופיע המילה “צוואה”. בפתח הצוואה ירשמו פרטי זיהוי של המצווה: שם מלא, מספר תעודת זהות וכתובת. הצוואה כוללת הצהרה של המצווה אשר מצהיר על עצמו כי הוא בדעה צלולה, שפוי, מיושב בדעתו ומבין את משמעות הצוואה ותוכנה. כמו כן מצהיר המצווה כי הצוואה נעשית מרצונו החופשי, ללא אונס, הכרח, לחץ וכד’.הצוואה תכלול סעיף בה יציין המצווה כי הוא שומר לעצמו את הזכות לחזור מצוואתו או לשנות אותה ע”י כתיבת צוואה אחרת.

בהמשך הצוואה יקבע המצווה הוראות ראשונות מה יעשה בכספו בטרם חלוקת העיזבון. בדרך כלל המדובר בתשלומים עבור הלוויה, מצבה וחובות.

בשלב הבא יפרט המצווה את רכושו. כאשר בעיזבון כלול נכס מקרקעין, יש לציין את כתובתו של הנכס לרבות אמצעי זיהוי אחר (גוש, חלקה ותת חלקה). ככל שהמצווה יפרט את רכושו, כך תהיה הצוואה קלה יותר לביצוע. בסעיף זה יקבע המצווה את אופן חלוקת העזבון ואת שמם של היורשים לרבות מספרי תעודות הזהות שלהם. כאן גם יכול המצווה לציין שמות של יורשים חלופיים, באם היורשים להם ציווה את רכושו – לא יהיו בחיים בשעת פטירתו.

במקרים בהם מאמין המצווה כי יהיה צורך לנהל את עזבונו לאחר מותו ובטרם יחולק, קובע המצווה מי יהיה מנהל העיזבון.

בתום ההוראות המוזכרות לעיל, יחתום המצווה על הצוואה בצירוף תאריך החתימה.

לאחר חתימת המצווה, יוכנס סעיף בו יצהירו העדים לצוואה, כי המצווה חתם על צוואה זו בפניהם לאחר שהצהיר כי זוהי צוואתו. העדים יחתמו על צוואה זו יחד עם המצווה.

למה לעשות צוואה אצל עורך דין


כל אדם רשאי ויכול לערוך צוואה בכתב יד או לחתום
עליה בנוכחות עדים. יחד עם זאת, מאחר והמדובר במסמך הצפוי להיקרא ולהיבחן רק לאחר פטירתו של המצווה, הרי שבמידה וישנן טעויות במסמך הצוואה או באופן עריכתה, הרי שהמצווה לא יוכל לתקן מסמך זה או להסביר למה התכוון. עורכי דין העוסקים בעריכת צוואות, עורכים צוואות אלו כדבר שבשגרה. עורכי דין למודי ניסיון נוהגים לערוך צוואות חדשות על גבי פורמט קיים, אשר נבחן אין ספור פעמים ונמצא ללא שגיאות. הסיכוי שעורך דין ישגה בעריכת הצוואה הוא קטן. להבדיל מאדם שאינו עורך דין, עורכי הדין העוסקים בתחום יודעים היטב מה עלול “לסבך” צוואה ולעיתים אף לגרום לביטולה. לפיכך, ידאגו עורכי הדין לנסח צוואה באופן בו בסופו של יום, יחתום המצווה על צוואה תקפה.

עריכת צוואה אצל עורך דין תעשה תוך שמירה על כללים ברורים. שמירה על כללים אלו עלולה לצמצם טענות עתידיות בדבר אי חוקיות הצוואה, מעורבות אישית בכתיבת הצוואה או השפעה בלתי הוגנת.